God’s ‘Other’ Names

1 Adonai
2 Ehyeh-Asher-Ehyeh
3 El
4 Elohim
5 `Elyon
6 Shaddai
7 Shalom
8 Shekhinah
9 Yah
10 YHWH Tzevaot/Sabaoth